Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Aw: Auteurswet 1912

Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.

Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, duplicaat, polaroid, Cd-rom, DVD of memory stick.

Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.

Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.

2. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3. Offerte

Offertes/prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Campuur heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

4. Vergoeding

4.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door Campuur gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.

4.2 Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal Campuur naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij de Fotograaf onder meer zal kunnen aanknopen bij (1) de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door collega’s van Campuur in rekening gebracht, (2) hetgeen in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld, (3) vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen door fotografen in rekening worden gebracht en (4) de omvang en reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.

4.3 Indien aannemelijk is dat Campuur hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de Wederpartij in aanmerking.

5. Factuur en betaling

5.1 De Wederpartij zal de factuur van Campuur op onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij niet binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan Campuur heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie.

5.2 Betaling dient te geschieden zoals op de factuur staat vermeld, maar altijd binnen 14 dagen na factuurdatum.

5.3 De Wederpartij verricht de aan Campuur verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan Campuur heeft verstrekt.

5.4 Indien Campuur het verschuldigde bedrag niet binnen de in 5.2 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij in verzuim en daarom de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 2%.

5.5 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.

5.6 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van Campuur nog niet heeft voldaan of aan de andere kant nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Campuur dan ook.

6. Controle

6.1 Indien de vergoeding op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de Wederpartij, heeft Campuur na een opgave van de opdrachtgever het recht om de administratie van de opdrachtgever te controleren door een door Campuur aan te wijzen RA/AA accountant.

6.2 In het geval dat de uitkomst van de controle meer dan 2% afwijkt van de opgave en afrekening van de Wederpartij dan komen de kosten van de controle volledig voor rekening van de Wederpartij. Bovendien zal de Wederpartij alsdan de op basis van de daadwerkelijke gegevens verschuldigde vergoeding, na facturering aan Campuur voldoen.

7. Bewijsexemplaar

Bij openbaarmaking van een Fotografisch werk dient de Wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan Campuur te doen toekomen.

8. Levering

8.1 Beelddragers worden geleverd bij uw thuis door Campuur of u komt ze bij Campuur ophalen. Verzonden Beelddragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij tot het moment dat de Beelddragers door Campuur onbeschadigd retour zijn ontvangen.

8.2 Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij.

8.3 Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door Campuur vastgesteld.

8.4 Indien Campuur en de Wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft Campuur het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.

8.5 Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

9. Klachten

Klachten op het gebied van het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk aan Campuur te worden medegedeeld. Campuur heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

10. Bezit/eigendom Beelddragers

10.1 Indien niet is overeengekomen dat Beelddragers in het bezit van de Wederpartij blijven, heeft deze onverwijld na het overeengekomen gebruik voor kosteloze retournering aan Campuur zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van Campuur.

10.2 Indien Fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal de Wederpartij deze onverwijld na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van Campuur.

10.3 Indien een Beelddrager niet binnen vier weken na de overeengekomen termijn aan Campuur is geretourneerd, wordt hij als vermist beschouwd.

10.4 In geval van vermissing of beschadiging van een Beelddrager is de Wederpartij gehouden de schade die Campuur hierdoor lijdt te vergoeden.

10.5 Beelddragers blijven eigendom van Campuur. De Wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

Het auteursrecht op de foto’s berust bij Campuur. De gemaakte foto’s mogen door Campuur uitsluitend worden getoond als bewijs van vakwerk in haar portfolio, reclamewerk, website, weblog en social media van Campuur of in het kader van een vakwedstrijd. Een andere wijze van openbaar maken is slechts toegestaan na toestemming van wederpartij.

11. Zichtzendingen

11.1 Als zichtzending ter beschikking gestelde Beelddragers die niet worden gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden geretourneerd.

11.2 Als zichtzending ontvangen digitale bestanden met Fotografische werken die niet worden gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden gewist dan wel vernietigd.

11.3 In het geval Beelddragers en/of digitale bestanden met Fotografische werken langer worden behouden dan de overeengekomen periode, is de Wederpartij gehouden de schade die Campuur hierdoor lijdt te vergoeden.

11.4 De Wederpartij is niet alleen verplicht tot tijdige retournering van de origineel aan hem verzonden Beelddragers aan Campuur, maar hij zal ook geen enkel vervaardigd duplicaat in welke vorm dan ook van de Beelddragers en/of ontvangen digitale bestanden met Fotografische werken behouden en ieder zulk duplicaat meteen (doen) vernietigen.

12. Herstelkosten

Indien de codering of andere aanduidingen achterop een Beelddrager in het beheer van de Wederpartij onleesbaar zijn geworden of zijn verdwenen, heeft Campuur recht op vergoeding van de herstelkosten door de Wederpartij. Hetzelfde geldt indien een diapositief niet voor publicatie in aanmerking is gekomen maar wel uit zijn omraming is gehaald.

13. Opdracht

13.1 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de Fotograaf zich jegens de Wederpartij verbindt om Fotografische werken te maken en/of te leveren.

13.2 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte/prijsopgave van Campuur. Deze aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door Campuur aan de Wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de Wederpartij aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de Wederpartij van het uitvoeren van werkzaamheden door Campuur in overeenstemming met de offerte.

13.3 Campuur heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

13.4 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door Campuur slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan Campuur is geretourneerd.

13.5 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft Campuur recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.

13.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Campuur volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie Campuur werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen, inclusief modellen en stylisten.

14. Internet

14.1 Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen mag de Wederpartij in geen geval werk van Campuur op Internet plaatsen.

14.2 De Wederpartij zal van de Fotografische werken geen andere kopieën maken, digitaal of op andere wijze dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik op Internet. Na afloop van het overeengekomen gebruik zal de gebruiker de gebruikte (werk)kopie(ën) van het Fotografische werk wissen dan wel vernietigen.

14.3 De Wederpartij zal Campuur vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van haar website waarop het Fotografisch werk is afgebeeld. Indien hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn dan zal hij deze aan Campuur verstrekken.

15. Auteursrecht

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij Campuur.

16. Licentie

16.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

16.2 Indien over de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van Campuur, hebben bedoeld.

16.3 Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.

16.4 Indien door Campuur toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

17. Sublicenties

Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

18. Inbreuk op auteursrecht

18.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Campuur.

18.2 Bij inbreuk komt Campuur een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Campuur gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten).

19. Naamsvermelding

19.1 De naam van Campuur dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

19.2 Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt Campuur een vergoeding toe van tenminste 100% van de door Campuur gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

19.3 Wanneer de Wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen het Fotografische werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van Campuur op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale/elektronische kopieën is de Wederpartij tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata – zoals ze door Campuur tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt – behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF, de IPTC, de XMP en de ICC standaards.

20. Persoonlijkheidsrechten

20.1 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van Campuur conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.

20.2 Bij schending van bedoelde persoonlijkheidrechten komt de Fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

21. Rechten van derden

21.1 De Wederpartij die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerde en/of andere rechthebbenden. De Wederpartij vrijwaart Campuur van alle aanspraken te dier zake.

21.2 Campuur is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

22. Aansprakelijkheid Fotograaf

Campuur is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Campuur of door hem ingeschakelde personen.

De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

23. Faillissement/surséance 

Zowel Campuur als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft Campuur het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

24. Rechts- en forumkeuze

24.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

24.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

24.3 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

25. Huwelijksreportage

25.1 Bij een opdracht tot het maken van een huwelijksreportage geeft Campuur de garantie om, buiten het geval van overmacht, op de aangegeven tijd aanwezig te zijn en de opdracht binnen de grenzen van haar beroepsplicht uit te voeren.

25.2 Het aantal foto’s per onderdeel, de onderwerpen en de stijl en sfeer van fotografie worden bepaald door Campuur.

25.3 Het auteursrecht op de foto’s berust bij Campuur. De gemaakte foto’s mogen door campuur uitsluitend worden getoond als bewijs van vakwerk in haar portfolio, reclamewerk, website, weblog en social media van Campuur of in het kader van een vakwedstrijd. Een andere wijze van openbaar maken is slechts toegestaan na toestemming van het bruidspaar.

25.4 Een onverhoopt technisch falen wordt in beginsel gecompenseerd met gelijkwaardige fotografie.

25.5 Als Campuur door overmacht niet in staat is de opdracht uit te voeren probeert deze alles in het werk te stellen om een vervanger of oplossing te vinden.

25.6 Wanneer het bruidspaar de overeenkomst om één of andere reden opzegt of wanneer een omstandigheid die het bruidspaar aangaat hoe dan ook oorzaak is dat de opdracht niet kan worden uitgevoerd is het bruidspaar 25% van de het totale orderbedrag verschuldigd aan Campuur.

25.7 Bij de verplaatsing van de opdracht naar een andere datum, zal Campuur, indien mogelijk, de opdracht op de nieuwe datum alsnog uitvoeren. Is het voor Campuur onmogelijk op de nieuwe vastgestelde datum de opdracht uit te voeren, dan is het bruidspaar 25% van het totale orderbedrag verschuldigd aan Campuur.

25.8 De digitale beeldbestanden blijven altijd eigendom van Campuur.

25.9 De selectie afdrukken die in het album wordt verwerkt wordt door Campuur bepaald, tenzij anders overeengekomen en schriftelijk vastgelegd. Eventuele wijzigingen in het album zoals de volgorde en aantallen van de foto’s kunnen in overleg veranderd worden. Het album kan op deze manier 1 x kosteloos veranderd worden, de volgende wijzigingen worden doorberekendtegen het uurtarief.

26. Privacy verklaring

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Campuur
persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking
hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met
de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG),
De AVG schrijft voor dat wij inzicht geven in de manier waarop de persoonsgegevens worden
verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de
gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.
Campuur zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren
of dit beleid nog wel actueel is.
PERSOONSGEGEVENS
In het kader van de wet AVG moeten bedrijven vanaf 25 mei 2018 voldoen aan een aantal
normen op het gebied van gegevensbewaring en –bescherming. Ook moeten bedrijven
aangeven hoe ze met persoonsgevoelige informatie omgaan.
Eventuele onnauwkeurigheden in deze tekst kunnen geen grond zijn voor enige juridische
actie.
MIJN PRIVACY VERKLARING
25 Mei 2018
Campuur staat geregistreerd als eenmanszaak bij de Kamer van Koophandel
onder nr 57220832
Wij gaan zo zorgvuldig mogelijk met uw gegevens om. Ook de gegevens van uw relaties behandel ik met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
De volgende gegevens worden opgeslagen: Voor- en achternaam; bedrijfsnaam; adres;
postcode; woonplaats; telefoonnummers, email adressen.
Grondslagen en doelstellingen
De grondslagen waarop ik uw gegevens op sla zijn die van ‘uitvoering van een overeenkomst’
en van ‘Gerechtvaardigd Belang’. Uw gegevens worden opgeslagen voor twee
doelstellingen: het uitvoeren van uw opdrachten, en het laten zien van mijn werk
Vertrouwelijkheid
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Ze worden niet aan derden ter hand gesteld.
De enige uitzondering hierop is dat ik uw gegevens geef aan een collega fotograaf die een opdracht voor u gaat doen omdat ik zelf verhinderd ben.
Opslag, bescherming en duur
Uw gegevens worden opgeslagen in mijn financiële administratie; in mijn email programma. De genoemde programma’s zijn beschermd met een password/username en mijn netwerk wordt beschermd door een firewall. Mijn website slaat alle gegevens op die u achterlaat op mijn contact formulier. Mijn website is beveiligd tegen inbreuk en hacking.
Mijn telefoon synchroniseert met deze gegevens. Ook deze is beschermd met een code.
Met enige regelmaat schoon ik mijn gegevens op. Gegevens van relaties met wie ik verder geen contact meer heb worden na 5 jaar verwijderd uit mijn systemen.

Aansprakelijkheid
Ik, noch mijn bedrijf, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade die u ondervindt door
gebruik van uw gegevens dat plaatsvind zonder mijn toestemming.
Toestemming
Iedereen die mijn contactformulier gebruikt, en/of een opdracht verleent, geeft aan dat ik zijn of haar gegevens mag op slaan op de manier hierboven aangegeven, en voor de doelstellingen hierboven aangegeven.
Portretrecht
Dit valt niet onder de privacy wetgeving maar nog steeds onder het portretrecht.
Inzage
U heeft ten alle tijden het recht om de gegevens op te vragen die ik van u heb opgeslagen,
voor zover ze onder de wet AVG vallen.